Guerda internationaal

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN – JURIDISCHE INFORMATIE

A.U.B., lees deze gebruiksvoorwaarden van onze site zorgvuldig door voordat u erop surft. Door het inloggen op deze site, accepteert u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

Site-eigenaar

De vennootschap GUERDA INTERNATIONALE, S.A.R.L. met een kapitaal van € 10.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 490 247 681, met maatschappelijke zetel te 2, Rue Jean Lantier– 75001 PARIS, vertegenwoordigd door Guerda de HAAN in haar hoedanigheid van Zaakvoerder.

  • Telefoon : 0033178958794
  • Siret : 490 247 681 00078
  • APE : 930N – Kapitaal 10 000 €
  • CNIL-aangiftenummer: 1249414

Directeur van de publicatie

Guerda De Haan in haar hoedanigheid van voorzitter.

Realisatie van de site

Het UX en  grafische  interface ontwerpwerd uitgevoerd door: Guerda Internationale

  • Bedrijfsnaam: GUERDA INTERNATIONALE, S.A.R.L. met een kapitaal van €10.000
  • Adres: 2, Rue Jean Lantier, 75001 Paris
  • Telefoon : 0033178958794

De integratie en ontwikkeling van de site werd uitgevoerd door: Samuel Dupe – Webmaster – individuele ondernemer

  • NAF-code: Computerprogrammering (6201Z)
  • Siret : 810 576 140

Het onderhoud wordt uitgevoerd door: Samuel Dupe – Webmaster

Hosting

De site wordt gehost door: Naam van de host: OVHcloud Bedrijfsnaam: OVHcloud Adres: Roubaix

Verzameling van persoonsgegevens

De informatie over u die in de verschillende vormen van de site wordt verzameld, blijft vertrouwelijk, onder de dekmantel van het beroeps- en interne geheim bij Guerda Internationale. De ontvangers van deze gegevens zijn Guerda de Haan – Guerda Internationale. In geen geval zal deze informatie worden meegedeeld aan een ander bedrijf dan Guerda Internationale. Door deze verschillende formulieren te valideren, gaat u ermee akkoord dat de door u aangegeven persoonsgegevens worden bestudeerd en verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken. Wij verzamelen uw persoonsgegevens om uw verwachtingen beter te begrijpen en eerst te weten of wij aan uw wensen kunnen voldoen en u vervolgens selecties aan te bieden die aan uw verwachtingen voldoen. Wij beschermen uw privacy door te zorgen voor de bescherming, vertrouwelijkheid, niet-wijziging en veiligheid van de gegevens die u ons toevertrouwt. We nemen alle nodige maatregelen om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door een onbevoegde derde partij en bewaren uw gegevens alleen voor de tijd die nodig is voor de doeleinden van hun exploitatie als onderdeel van een contractuele bepaling van advies en bemiddeling in menselijke relaties gereserveerd voor vrije en volwassen personen met als doel te trouwen,  om een stabiele verbintenis op te bouwen of om een duurzame relatie te hebben.

Gebruiksvoorwaarden

De site is toegankelijk via de volgende url’s: https://www.elite-connexion.com/ wordt beheerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het gebruik van deze site wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. Deze kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door Guerda Internationale worden gewijzigd. Guerda Internationale kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de dienst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. Als u een gat, fout of wat een storing lijkt te zijn opmerkt, meld dit dan per e-mail waarin het probleem zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven (pagina die het probleem veroorzaakt, actie activeert, type computer en gebruikte browser, …).

Alle gedownloade inhoud is op eigen risico van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan Guerda Internationale niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van de download. De foto’s zijn niet-contractueel.

De hyperlinks die als onderdeel van deze website zijn opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Guerda Internationale vallen.

Disputen

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van Guerda Internationale afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Bemiddeling

In overeenstemming met artikel L. 612-1 van de consumentenwet heeft de consument, met inachtneming van artikel L.152-2 van de consumentenwet, het recht om binnen een jaar na zijn schriftelijke klacht een verzoek tot minnelijke schikking door bemiddeling in te dienen, om

SAS Médiation Solution 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost site: https://www.sasmediationsolution-conso.fr, e-mail:  contact@sasmediationsolution-conso.fr Herroepingsformulier: In geval van het op afstand sluiten van deze overeenkomst, geniet het lid van een herroepingstermijn in overeenstemming met de artikelen L. 221-18 en volgende van de Consumentenwet onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden.

Het Lid heeft een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf het sluiten van het Contract om zijn herroepingsrecht bij de Dienstverlener uit te oefenen, zonder redenen te hoeven rechtvaardigen of een boete te betalen, om terug te betalen, tenzij de uitvoering van de Diensten onmiddellijk en vóór het einde van de herroepingstermijn is begonnen.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend met behulp van het online herroepingsformulier of worden gereproduceerd in bijlage II van het contract, in welk geval een ontvangstbevestiging op een duurzame drager onmiddellijk door de dienstverlener aan het lid zal worden meegedeeld, of elke andere ondubbelzinnige verklaring die de wens tot herroeping uitdrukt en in het bijzonder per post gericht aan de dienstverlener op het postadres 43 rue de l’Église Saint-augustin 33000 Bordeaux of assistante@guerda-internationale.comof door het online formulier in te vullen.

De terugbetaling van de daadwerkelijk door het Lid betaalde bedragen zal plaatsvinden uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst, door de Dienstverlener, van de kennisgeving van de Terugtrekking van het Lid.

Verklaring aan de CNIL

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de site bekendgemaakt bij de “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (www.cnil.fr).

Recht op inzage

In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering met betrekking tot gegevens die hen persoonlijk aangaan. Dit recht kan worden uitgeoefend per post naar Guerda Internationale 33 avenue du Maine – 75015 Paris Tour Montparnasse

of elektronisch naar het volgende e-mailadres: marketing@guerda-internationale.com.

De verzamelde persoonlijke informatie wordt op geen enkele manier toevertrouwd aan derden, behalve voor de mogelijke goede uitvoering van de door de gebruiker bestelde service.

Vertrouwelijkheid

Uw persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld, behalve voor de goede uitvoering van de dienst.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van Guerda Internationale met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Guerda Internationale. Deze weergave of reproductie, door welk proces dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L.3335-2 en volgende van de Wet op de Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan veroorzaken. Daarnaast kunnen de eigenaren van de gekopieerde Content juridische stappen tegen u ondernemen.

Guerda Internationale is de identieke eigenaar van de “rechten van databankproducenten” bedoeld in boek III, titel IV, van het wetboek intellectuele eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) met betrekking tot auteursrechten en databanken.

Gebruikers en bezoekers van de website kunnen een hyperlink naar deze site instellen, maar alleen naar de startpagina, toegankelijk via de volgende URL: https://www.guerda-internationale.com/, op voorwaarde dat deze link in een nieuw venster wordt geopend. In het bijzonder is een link naar een subpagina (“deep link”) verboden, evenals het openen van deze site binnen een frame (“framing”), behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf Guerda Internationale.

Voor elk verzoek om autorisatie of informatie, neem dan contact met ons op via e-mail: marketing@guerda-internationale.com. Er worden specifieke voorwaarden gesteld aan de pers.

Daarnaast zijn de illustraties overgenomen van Adobe Stock, Stocklib, Pixabay en Unsplash, .

Gebruiksvoorwaarden

Deze site wordt aangeboden in HTML5– en CSS3-talen, voor een beter gebruikscomfort en een aangenamere afbeelding raden we u aan moderne browsers zoals Safari, Firefox, Chrome te gebruiken,…

Informatie en uitsluiting

Guerda Internationale zet alle middelen in die haar ter beschikking staan om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom de juistheid van de informatie bij Guerda Internationaleverzekeren en eventuele wijzigingen aan de site melden die hij nuttig acht. Guerda Internationale is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies

Voor statistische en weergavedoeleinden maakt deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw browsen vast te leggen. Sommige delen van deze website kunnen niet functioneel zijn zonder de acceptatie van cookies.

U kunt zich verzetten tegen de opslag van cookies door uw browser als volgt in te stellen: Voor Mozilla firefox: 1 – Kies het menu “tool” en vervolgens “Opties” 2 – Klik op het pictogram “privacy” 3 – Zoek het menu “cookie” en selecteer de opties die bij u passen Voor Microsoft Explorer:  1 – Kies het menu “Extra” en vervolgens “Internetopties”. 2 – Klik op het tabblad “Vertrouwelijkheid” 3 – Selecteer het gewenste niveau met behulp van de schuifregelaar. Voor Opera: 1 – Kies het menu “Bestand” > “Voorkeuren” 2 – Privacy

Hyperlinks

De websites van Guerda Internationale kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet.

Guerda Internationale heeft geen middelen om de sites in verband met haar websites te controleren. Guerda Internationale is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, noch garandeert het dit. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico’s verbonden aan dit gebruik zijn volledig de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers  van de websites van Guerda Internationale mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Guerda Internationale.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Guerda Internationale wenst op te zetten, is het aan hem om een e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek om een hyperlink op te zetten te formuleren. Guerda Internationale behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te hoeven rechtvaardigen.

Gelinkte sites

Guerda Internationale wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud die beschikbaar is op andere websites waarnaar zij links heeft gemaakt of die zonder haar medeweten had kunnen worden gemaakt. Toegang tot alle andere websites die aan deze website zijn gekoppeld, is op eigen risico van de gebruiker.

Guerda Internationale wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor alle informatie en materialen op sites van derden waar links naar de website staan: https://www.guerda-internationale.com/

Onderzoek

Bovendien betekent de verwijzing naar een website om een doorzochte informatie aan te vullen op geen enkele manier dat Guerda Internationale enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van die site erkent of aanvaardt.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u kiest te gebruiken niet wordt aangetast door fouten of zelfs elementen van destructieve aard zoals virussen, Trojaanse paarden, enz.

Verantwoordelijkheid

Er wordt geen andere garantie gegeven aan de klant, die de verplichting heeft om zijn behoeften duidelijk te formuleren en de plicht om zichzelf te informeren. Indien de door Guerda Internationale verstrekte informatie  onjuist blijkt te zijn, is het aan de klant om eventuele controles uit te voeren op de consistentie of plausibiliteit van de verkregen resultaten. Guerda Internationale is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens derden voor het gebruik door de klant van de informatie of hun afwezigheid in haar producten, waaronder een van haar websites.

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460

U heeft, op elk moment en op elke manier (post, e-mail enz …), de mogelijkheid om uw gegevens die wij zo snel mogelijk zullen verwerken, in te zien en te wijzigen. In het geval van een verzoek om uw gegevens te verwijderen, kunnen we ze niettemin bewaren in de vorm van tussentijdse archivering, en dit voor de tijd die nodig is om aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen. U kunt ons te allen tijde vragen om geen e-mails of sms meer te ontvangen.

De internetgebruiker wordt op de hoogte gebracht van zijn recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van zijn persoonlijke gegevens na zijn overlijden, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 40-1 van de genoemde gewijzigde wet.

Volgens de artikelen L.111-1 en volgende, R.111-1 en volgende, L.611-1 en volgende van de Consumentenwet kan elk geschil onder de aandacht worden gebracht van de consumentenbemiddelaar die ter plaatse gemachtigd is om het verzoek te verzamelen.

In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met Guerda Internationale 33 avenue du Maine – 75015 Paris Tour Montparnasse per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. U ontvangt dan binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek een reactie.

De verwerking van persoonsgegevens onder de hierboven gedefinieerde voorwaarden is door Guerda de Haan bij de CNIL aangegeven (CNIL-aangiftenummer onder nummer 1249414).

Elke gebruiker van de https://www.guerda-internationale.com/ site  is verplicht zich te onthouden van opmerkingen die buitensporig, denigrerend, discriminerend, zelfs beledigend kunnen zijn of om direct of indirect zogenaamde gevoelige gegevens te laten verschijnen met betrekking tot zijn politieke overtuigingen, religieuze overtuigingen en praktijken, seksuele geaardheden en praktijken.

Neem contact met ons op

Guerda Internationale staat tot uw beschikking voor eventuele opmerkingen of suggesties. U kunt ons per e-mail schrijven op: marketing@international-guerda.com.