Guerda internationaal

Vertrouwelijkheid en privacy

Algemene voorwaarden: uw e-mailadres verschijnt nooit op de website van Guerda Internationale, een serieus huwelijksbureau. Het kan niet worden gelezen door een gebruiker of bezoeker lid van partnersites. Uw e-mailadres is nuttig voor ons om uw registratie te verifiëren en te bevestigen. Ook om u berichten te sturen, is het voor ons een manier om met u te communiceren.

Betrokkenheid van gebruikers

Guerda Internationale vraagt elke gebruiker zich ertoe te verbinden onze diensten niet te gebruiken om:

  • Inbreuk maken op het gezag van justitie of privacy. – Informatie verstrekken met betrekking tot adoptie, processen, zelfmoord van minderjarigen of een individuele fiscale situatie; belasteren en beledigen.
  • Opzettelijk of onopzettelijk enige nationale of internationale wet- of regelgeving die van kracht is, en ook alle andere regels met kracht van wet te schenden.
  • Ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal per e-mail of op een andere manier te verzenden. (Inclusief het deelnemen aan “spam” of enige andere vorm van werving).
  • Op welke manier dan ook een andere of meerdere andere gebruikers lastig te vallen.
  • Plaatsen, verzenden per e-mail of op een andere manier van gewelddadige inhoud. Elk octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van anderen.

Inhoud verzenden die, zonder dat het volgende uitputtend is, zou kunnen vormen tot het plegen van misdaden en strafbare feiten. Aanzetten tot discriminatie, haat of geweld op basis van ras, etniciteit of natie; nepnieuws. Minderjarigen in gevaar brengen, met name door de vervaardiging, het vervoer en de verspreiding van berichten van gewelddadige of pornografische aard of die de menselijke waardigheid ernstig kunnen ondermijnen.

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Uw registratie door het plaatsen van een advertentie op de site en/of uw loutere aanwezigheid geven aan dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in hun geheel aanvaardt. Indien u het niet eens bent met het volgende, vragen wij u de site onmiddellijk te verlaten. De Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Guerda Internationale nodigt u uit om er regelmatig naar te verwijzen. Uw aanwezigheid op de Site impliceert uw volledige aanvaarding van elke wijziging of herziening.

Bescherming van de persoonsgegevens van geregistreerde leden

Guerda Internationale doet er alles aan om uw privacy te respecteren en te beschermen. Wij herinneren u eraan dat u het recht hebt om gegevens die op u betrekking hebben in te zien, te wijzigen en te verwijderen. “In toepassing van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. Elke gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken. (artikel 26), toegang (artikelen 34 tot en met 38) en rectificatie (artikel 36) van haar betreffende gegevens. Elke aanmaak van bestanden met persoonsgegevens is onderworpen aan toestemming of verklaring aan de “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (CNIL). Het bedrijf EliteConnexion heeft de voorafgaande verklaring afgelegd aan de CNIL (N° 1249414)” Eigendomsrechten met betrekking tot de site. Deze site is eigendom van Guerda Internationale.

Het grafisch ontwerp van de site en al zijn inhoud, of ze nu eigendom zijn van Guerda Internationale of derden, worden beschermd door handelsmerken en auteursrechten. En elk ongeoorloofd gebruik door anderen zou een daad van inbreuk vormen die strafbaar is volgens de wet. U bent gemachtigd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site en alles wat deze bevat op een eenvoudige computer, alleen voor privé- en niet-commercieel gebruik. Gebruik daarnaast de site geheel of gedeeltelijk op een andere website,een computernetwerk of andere media zijn verboden.

De door de software van de site gebruikte code ontbinden, omkeren, demonteren of kopiëren en/of lezen. Voor het onderzoeken, kopiëren of maken van afgeleide producten, geheel of gedeeltelijk gebaseerd op de software van de site, is het ten strengste verboden, behalve binnen de grenzen die door de wet zijn vastgesteld. Geen enkel deel van de site mag worden gereproduceerd, gepubliceerd, gekopieerd, opgenomen, gepost, verzonden, uitgezonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, behalve binnen de wettelijke grenzen, tenzij u specifieke voorafgaande toestemming van Guerda Internationale ontvangt.

Verantwoordelijkheid van: Guerda Internationale

Guerda Internationale kan evenmin garanderen dat de site te allen tijde, zonder onderbreking of fout beschikbaar is. Noch dat de site of de servers die de werking van de onlinesite mogelijk maken geen virus hebben of geen storing kunnen hebben. Dus hoewel er alles aan wordt gedaan om de informatie toegankelijk te houden. En om het systeem te bedienen, hoeft geen garantie van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en verbinding altijd effectief te worden geïmpliceerd door de gebruikers van de site. Guerda Internationale garandeert niet dat het gebruik van de site of enig deel van de site geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. En aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen op enig deel van de site.

Ons high-end bureau kan niet garanderen dat elke gebruiker zijn verwachtingen en ambities zal vervullen door deze site te gebruiken. Guerda Internationale stelt alleen tools beschikbaar aan gebruikers. Het is een resultaatsverbintenis en niet van resultaten. Bovendien kanGuerda Internationale op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om alle of een deel van haar inhoud, informatie, software, diensten of andere inhoud op Guerda Internationale te gebruiken. Wat de reden ook was, ook al wasGuerda Internationale gewaarschuwd dat dergelijk verlies of schade kon gebeuren. In dit geval moet u alleen de kosten dragen van elke service, reparatie of correctie die het gevolg kan zijn.

Misbruik

Het is niet toegestaan om berichten (spammen) te verzenden, te maken of te beantwoorden die een nadelig effect kunnen hebben op de werking van de site. Of voorkomen dat leden de site normaal gebruiken. U bent niet gemachtigd om de diensten of toegang tot de diensten van de site te reproduceren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Veiligheid

Wachtwoorden geven alleen toegang tot de site voor persoonlijk gebruik. Uw wachtwoord is strikt persoonlijk voor u, wij vragen u om het aan niemand bekend te maken. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen wachtwoord. Om de veiligheid van gebruikers zo goed mogelijk te waarborgen, kan Guerda Internationale u vragen om uw wachtwoord te wijzigen. Naar eigen goeddunken, zonder u noodzakelijkerwijs de reden te geven. Het is ten strengste verboden om de tools die tot uw beschikking staan te gebruiken of over te dragen met als doel de veiligheid van de site in gevaar te brengen.

Het manipuleren van systeembronnen of het recht op toegang tot internet, het proberen te raden van wachtwoorden, het hacken of bespioneren van het netwerk zonder toestemming. Leden en bezoekers van Guerda Internationale dienen op verzoek een actieve rol te spelen bij het voorkomen van computerpiraterij. Als u persoonlijk betrokken bent bij een inbreuk op het beveiligingssysteem. Guerda Internationale behoudt zich het recht voor om gegevens en omstandigheden door te geven aan systeembeheerders naar andere sites. Evenals aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten, om hen bij te staan bij hun onderzoek en bij het oplossen van dergelijke situaties.

Compensatie

In het geval van een rechtszaak tegen Guerda Internationale, naar aanleiding van een inbreuk of schending van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die aan u kan worden toegeschreven. U gaat er inderdaad mee akkoord Guerda Internationale (inclusief haar werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, distributeurs en gelieerde ondernemingen) schadeloos te stellen door haar een schadevergoeding te betalen die overeenkomt met de gemaakte kosten (inclusief advocatenhonoraria) en vergoeding voor de geleden schade.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. U erkent uitdrukkelijk dat elke actie die door u, Guerda Internationalee of een andere partij wordt ondernomen om deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen. Of een ander onderdeel met betrekking tot de site, moet worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Dus in overeenstemming met het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering.